گرفتن زندگی خوب صلیبی است قیمت

زندگی خوب صلیبی است مقدمه

زندگی خوب صلیبی است